§ 1


1. Fundacja pod nazwą Unia Polskich Przedsiębiorców ustanowiona przez Łukasza Malczyka, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2019 r. przed notariuszem Marcinem Skurowskim w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Lindleya 14A nr 7 za numerem repertorium A 3930/2019.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1491), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.


§2


Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3


1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może:

(a) tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

(b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.


§ 4


Fundacja używa, adekwatnie do realizowanych działań pieczęci z napisem wskazującym: a) jej nazwę i siedzibę oraz inne dane wymagane przepisami prawa; b) jej nazwę skróconą i siedzibę; c) anglojęzyczne tłumaczenie nazwy i siedziby.


§ 5


Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


§ 6


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rozwoju.


§ 7


Celem Fundacji jest:

a) badanie i gromadzenie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców;

b) badanie i gromadzenie informacji o możliwych formach promocji polskich przedsiębiorców;

c) reprezentowanie i ochrona interesów polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, firm rodzinnych a także rolników i konsumentów;

d) wspieranie inicjatyw gospodarczych polskich przedsiębiorców,

e) organizowanie pomocy polskim przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

f) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego,

g) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym o zmianach w przepisach prawa,

h) inicjowanie i uczestniczenie w pracach instytucji, w tym instytucji publicznych lub doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,

i) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

j) inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej mającej na celu integrację lub współpracę różnych środowisk biznesowych,

k) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i dobrych praktyk w biznesie, promowanie odpowiedzialnego biznesu,

m) podejmowanie działań informacyjnych wobec opinii publicznej o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, sukcesach, zagrożeniach, projektach i rozwoju,

n) prowadzenie działalności wydawniczej,

o) wspomaganie i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorców,

p) promowanie polskiego biznesu poza granicami Polski,

r) podejmowanie działalności w zakresie współpracy polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami zagranicznymi;

s) inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wprowadzenie na rynki zagraniczne i rozwój polskich przedsiębiorców za granicą.


§ 8


Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz podmiotów wskazanych w § 7:

a) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

b) organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych a także szkoleń, konferencji, seminariów na tematy z obszarów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;

c) organizowanie i/lub udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie związanym z działalnością gospodarczą,

d) podejmowanie współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się wsparciem lub rozwojem przedsiębiorczości, w tym organizacjami międzynarodowymi;

e) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych;

f) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

g) podejmowanie inicjatyw, których celem jest optymalizacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, a w tym w dziedzinie środowiska;

h) przystępowanie do innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub ich organizacje;

i) prowadzenie kampanii edukacyjnych oraz innej działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, naukowej, wydawniczej;

j) organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym ludzi nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i biznesu w kraju i za granicą;

k) organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, a także wyjazdów studyjnych, organizowanie imprez okolicznościowych zamkniętych oraz ogólnodostępnych;

l) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;

m) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobami z życia publicznego zainteresowanymi rozwojem polskiej przedsiębiorczości lub wspieraniem polskich przedsiębiorców, w tym integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów;

n) współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym co Fundacja charakterze.


§ 9


1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać zbieżną z celami Fundacji działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych.


§ 10


1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski (wkład pieniężny) w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora–Założyciela, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Fundusz założycielski stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

4. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji należy brać pod uwagę przede wszystkim ochronę przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 11


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.


§ 12


Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji, datków, grantów i subwencji,

c) dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację i/lub innych osób,

d) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,

e) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,

f) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych,

g) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,

h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

i) innych wpływów i dochodów.


§ 13


Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.


§ 14


Osoby fizyczne lub prawne, które dokonywały na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji albo innych świadczeń jednorazowo lub łącznie w wysokości co najmniej 20 000 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Donatora Fundacji.


§ 15


1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników.

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników na zasadach innych niż te, które obowiązują w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji i jego realizacji.

4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których organach uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy lub jeśli są oni współwłaścicielami tych podmiotów na zasadach innych niż obowiązujących w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 16


1. Fundacja działa na podstawie budżetu.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.


§ 17


Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


§ 18


1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zarząd Fundacji:

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji;

b) opracowuje budżet, roczne i wieloletnie plany jej działania;

c) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;

d) powołuje, likwiduje, koordynuje i nadzoruje pracę terenowych jednostek organizacyjnych i gospodarczych oraz ocenia ich działalność;

e) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych Fundacji, zatrudnia pracowników Fundacji;

f) podejmuje uchwały o zaciąganiu zobowiązań, zbyciu, obciążeniu majątku nieruchomego Fundacji;

g) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

h) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;

i) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;

j) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji i organizacji pozarządowych;

k) tworzy fundusze celowe przeznaczone na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.


§ 19


1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na okres kadencji. Kadencja Zarządu trwa 6 lat.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, końca kadencji lub odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

5. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.


§ 20


1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Pełnomocnik powoływany przez Fundatora.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora lub innego członka Zarządu.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w każdy możliwy sposób zawiadomienia skierowanego do jej członków, w szczególności pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.

6. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.


§ 21


1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

4. Głosowania są jawne.

5. Uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.


§ 22


1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie na podstawie Statutu, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

2. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Fundator lub pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.


§ 23

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych. § 24

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, następującą działalność gospodarczą:

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z Działalność prawnicza

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją, targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana


§ 25


1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.


§ 26

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

§ 27

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji. 3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.


§ 28


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji za zgodą Fundatora.


§ 29


1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

§ 30

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 6 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

FundatorŁukasz Malczyk

Kontakt

kontakt@upp.com.pl