Regulamin serwisu upp.com.pl; uniapolskichprzedsiebiorcow.pl.

1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet z serwisu internetowego upp.com.pl; uniapolskichprzedsiebiorcow.pl.

2. Celem strony jest umożliwienie Użytkownikom dołączenie do realizacji projektu tworzenia ogólnopolskiego ruchu przedsiębiorców, konsumentów, rolników i przekazania darowizny na ten cel.

3. Beneficjentem darowizn jest Fundacja Unia Polskich Przedsiębiorców zarejestrowana pod nr KRS 0000833247, NIP 9522204812, REGON 385752049 z siedzibą w Warszawie 04-782 ul. Brzoskwiniowa 34, która prowadzi projekt Unia Polskich Przedsiębiorców.

2. Brak dodatkowych opłat

1. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.

2. Strona nie pobiera prowizji za przekazanie darowizny.

3. Korzystanie z serwisu

1. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

3. Serwis nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

4. Użytkownicy, którzy są zainteresowani złożeniem darowizny, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.

5. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

5.1 Korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

5.2 Korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

5.3 Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez platformę.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z serwisu.

7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić serwis o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z serwisu.

8. Platforma może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

9. Zakończenie korzystania z serwisu przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:

9.1 Z chwilą zakończenia działalności serwisu.

9.2 W sytuacji czasowego wstrzymania pracy serwisu.

4. Prywatność

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia serwisu i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.

2. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu Oferty danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.

3. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.

5. Zastrzeżenia

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej serwisu z zastrzeżeniem, że publikacja Ofert zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z serwisu.

2. Usługodawca zastrzega, że serwis, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

6. Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy www.upp.com.pl, www.uniapolskichprzedsiebiorcow.pl.

2. Administratorem danych jest Fundacja Unia Polskich Przedsiębiorców zarejestrowana pod nr KRS 0000833247, NIP 9522204812, REGON 385752049 z siedzibą w Warszawie 04-782 ul. Brzoskwiniowa 34

3. Dane osobowe wykorzystywane są do przetworzenia płatności oraz przesłania wiadomości elektronicznej potwierdzającej zamówienie.

Kontakt

kontakt@upp.com.pl